აქმიანობის

ასტროფოტოგრაფიის სახელოსნო

ზოგიერთი გზამკვლევი

01

02

03

საშემსრულებლო ხელოვნების ციფრული ტრანსფორმაცია

არქიტექტურული ფოტოგრაფია

ევრითმიისა და ცეკვის ფიუჟენის სემინარი

ცეკვა და მუსიკა ძველ საბერძნეთში

ევრითმიის ელემენტები

მეტა-კინეტიკური კავშირები

ზეპირი ტრადიცია, როგორც შემოქმედება